top of page
Modern Work Space

תהליך ההתקשרות

אנליזה חיצונית

● בדיקה משפטית חיצונית נוספת, באמצעות מומחים (לפי הצורך) Due Diligence.

● אישור סופי של ההשקעה ומימון התביעה.

סיום ההליך

● סיום ההליך בהסדר פשרה או בפס"ד.

● תשלום מבוסס הצלחה לקרן, בהתאם להסכם ההשקעה.

מימון ההליך

● תשלום שוטף של הוצאות משפטיות.

● מעקב, עדכון ודיווח בקשר עם התקדמות ההליך.

אנליזה פנימית

● אנליזה פנימית לתיק.

● הכנת הצעה עסקית וסיכום התנאים המסחריים.

● אישור ועדת השקעות.

● חתימה על הסכם השקעה (בכפוף לאנליזה משפטית).

פנייה לקרן

● פניה לקרן עם תביעה פוטנציאלית.

● פגישת היכרות עם הלקוח/עוה"ד המייצג.

● חתימה על NDA.

● לימוד ובקרה ראשונית של התביעה.

bottom of page